ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำผู้ประกอบการรายงานการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นำผู้ประกอบการรายงานการตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พฤษภาคม 2562
– ตุลาคม 2562(รอบ 12 เดือน) และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการครั้งที่ 3
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร