ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้คำปรึกษาเรื่อง การออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายค่าใช้จ่าย


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้คำปรึกษาเรื่อง การออกใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ่ายค่าใช้จ่าย
ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเฟรซ ออแกนิค ฟูด
ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม