การให้คำปรึกษานายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง แนวทางการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ sleeping mask ครั้งที่ 1 และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ sleeping mask


วันที่ 23 ธันวาคม 2562

อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์จิรศิต อินทร และอาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
ให้คำปรึกษานายนิรันดร์ ปันทะนันท์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. แนวทางการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ sleeping mask ครั้งที่ 1
  2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ sleeping mask

ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม