ทีมงานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)เข้าพบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่


วันที่ 2 มกราคม 2563
ทีมงานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
เข้าพบ อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่ยังรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
พร้อมหารือแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านสถาบันการเงิน
โดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม