การให้คำปรึกษานายนิรันดร์ ปันทะนันท์ การเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ sleeping mask และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ sleeping mask ครั้งที่ 2


วันที่ 6 มกราคม 2563

อาจารย์จิรศิต อินทร และอาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
ให้คำปรึกษานายนิรันดร์ ปันทะนันท์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. การเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ sleeping mask
  2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ sleeping mask ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม