การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วน ชานนท์ ฟู๊ด (2019) เรื่องออกแบบระบบบัญชีการรับ-จ่ายเงิน การควบคุมสินค้าคงเหลือ และสอนปฎิบัติการบันทึกบัญชีการจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไซน์


วันที่ 9 มกราคม 2563

อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วน ชานนท์ ฟู๊ด (2019)
เรื่องออกแบบระบบบัญชีการรับ-จ่ายเงิน การควบคุมสินค้าคงเหลือ
และสอนปฎิบัติการบันทึกบัญชีการจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไซน์
ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม