การให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตให้คำปรึกษานายนิรันดร์ภัณฑ์ sleeping mask ครั้งที่ 3


วันที่ 10 มกราคม 2563

อาจารย์ณพัชรพรรณ  กี่อย่างรุ่งเรือง
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และอาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์
เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตให้คำปรึกษานายนิรันดร์ภัณฑ์ sleeping mask ครั้งที่ 3

ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม