โครงการสร้างอาชีพ หลักสูตร เค้กดอกไม้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย พัฒนาและสร้างอาชีพให้กับตนเอง


วันที่ 14 มีนาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการสร้างอาชีพ หลักสูตร เค้กดอกไม้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย พัฒนาและสร้างอาชีพให้กับตนเอง โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม