ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 1/2563


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 1/2563 หลังการประชุมผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ณ ห้อง ท.115 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม