ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิช เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์

ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิช

เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น

ณ อาคารคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม