ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง การปรับBusiness model canvas และการวางแผนช่องทางการจัดจำหน่าย


วันที่ 10 มีนาคม 2563 อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง การปรับBusiness model canvas และการวางแผนช่องทางการจัดจำหน่าย ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม