ให้คำปรึกษา นางสาวรัชชนก อุปถัมภ์ และนายอภิวัฒน์ อุปถัมภ์ เรื่อง การตั้งเลขบาร์โค้ด สำหรับสินค้าของผู้ประกอบการ


วันที่ 14 มีนาคม 2563

นางสาวภัทรนันท์ นาคาคง สังกัดกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษา นางสาวรัชชนก อุปถัมภ์ และนายอภิวัฒน์ อุปถัมภ์ เรื่อง การตั้งเลขบาร์โค้ด สำหรับสินค้าของผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม