เนื้อหาความเป็นมาของ สกอ. และ UBI

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจัดตั้งขึ้น ตามนโยบายส่งเสริม พัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนามย่อม (SMEs) ของรัฐบาล โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ให้ใช้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ตลาดมีความต้องการ เป็นการเชื่อมโยงผลงานวิจัย องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เข้ากับโลกธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

บริการของเรา

การบ่มเพาะธุรกิจ โดยอาศัย องค์ความรู้ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย การจัดฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ และประสานที่ปรึกษาด้านเทคนิค

การเข้ารับบ่มเพาะ

ผู้สนใจเข้ารับการบ่มเพาะสามารถติดต่อ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาจเลือกในรูปแบบ In wall ซึ่งจะมีพื้นที่สำนักงานให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะหรือาจจะเลือกในรูปแบบ Out wall ( ไม่ใช้พื้นที่สำนักงาน )
โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจะให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคและการบ่มเพาะด้านธุรกิจ จนกระทั่งธุรกิจสามารถเติบโตด้วยตนเองได้

ปรัชญา

สร้างสรรค์งานวิจัย  สู่การสร้างธุรกิจ

บ่มเพาะความคิด  สร้างสมประสบการณ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มุ่งเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ

พันธกิจ

1. เสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่จากนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

2. สร้างความตระหนักและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

3. สร้างเครือข่ายชุมชนผู้ประกอบการประสานเชื่อมโยง ระหว่างนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปกับภาคธุรกิจ

Last Updated (Monday, 18 January 2016 01:28)

 
|