ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7254

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
|