ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ spin off companies ประเภทนักศึกษาที่จบไม่เกิน 5 ปี คือ นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คาริทีส ครีเอชั่น เรื่องเทคนิคบริหารจัดการ cash flow ของบริษัท


อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ spin off companies
ประเภทนักศึกษาที่จบไม่เกิน 5 ปี คือ นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คาริทีส ครีเอชั่น เรื่องเทคนิคบริหารจัดการ cash flow ของบริษัท