จัดโครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทอี โฟร์ ซี.อินโนเวชั่น จำกัด ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


วันที่ 28 มีนาคม 2564
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้จัดโครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทอี โฟร์ ซี.อินโนเวชั่น จำกัด ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก