ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทผู้ประกอบการ คือนางเอมอร ดีรัศมี กิจการBam Bua /แบมบัว ด้านการเขียนและการวางรูปแบบธุรกิจ(business model canvas)


อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบรรยายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทผู้ประกอบการ คือนางเอมอร ดีรัศมี กิจการBam Bua /แบมบัว ด้านการเขียนและการวางรูปแบบธุรกิจ(business model canvas)