เรื่องจดเครื่องหมายการค้าให้คุณภาวนา เหล็กเพชร แบรนด์คำหล้า ได้รับจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินเรื่องจดเครื่องหมายการค้าให้คุณภาวนา เหล็กเพชร แบรนด์คำหล้า ได้รับจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีที่ปรึกษาในการออกแบบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม