ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คารีทิส ครีเอชั่น จำกัดและนายณัฐกิตติ์ สาวทรัพย์


วันที่ 8 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คารีทิส ครีเอชั่น จำกัดและนายณัฐกิตติ์ สาวทรัพย์ เรื่อง แนวคิดการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับยุค New normal ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม