ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.พร้อมด้วยผู้ประกอบการภายใต้บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เฟรช ออร์แกนิค และคุณนิรันด์ ปันทะนันท์ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในน งาน​ส่งเสริม​พัฒนา​ตลาด​อิ​เล็​กท​รอ​นิกส์​สำหรับ​SME


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยผู้ประกอบการภายใต้บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เฟรช ออร์แกนิค และคุณนิรันด์ ปันทะนันท์ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในน งาน​ส่งเสริม​พัฒนา​ตลาด​อิ​เล็​กท​รอ​นิกส์​สำหรับ​SME​ ปี​2562​ ในวันที่ 10 มีนาคม2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาพันธ์​เอสเอ็มอี​จังหวัด​พิษณุโลก​และ​ภาคเหนือ​ตอน​ล่าง