โครงการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2562


โครงการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2562 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ม เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์