ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และยื่นขอรับการรับรอง จำนวน 34 ผลิตภัณฑ์