ให้คำปรึกษา คุณนฤมล ชุติปัญญาภรณ์ในเรื่องการประกอบธุรกิจร้านอาหารเชิงสุขภาพ


วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาวดี ภู่จันทร์ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษา คุณนฤมล ชุติปัญญาภรณ์ในเรื่องการประกอบธุรกิจร้านอาหารเชิงสุขภาพ ณ หมู่บ้านวนาทะเลแก้ว ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก