โครงการทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่


ภาพบรรยากาศ โครงการทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่บ้านวนาทะเลแก้ว ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก