ประชุมโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2562 รอบ 18 เดือน (วันที่ 2)


วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมประชุมผ่าน VDO Conference #http://meet.google.com/wen-garc-hip ในโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2562 รอบ 18 เดือน ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม