คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)