ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ณ ห้องMS 107 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม