ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

*****แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่*****
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นำหนังสือรับรองบุคคลที่ไม่ได้รับเงินมาตรการเยียวยาอื่นจากรัฐบาล เช่น มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง มาตรการเราไม่ทิ้งกัน และ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น ให้ผู้นำชุมชน กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ เพื่อยืนยันว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล ทั้งนี้ ให้นำเอกสารมายื่นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ

 

https://drive.google.com/file/d/1OW_jjysO6R-DnedrKdpv1STqh1OfNICe/view?usp=sharing