วันที่ 15 มกราคม 2564 อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ระยะที่ 2 (เพื่อพัฒนาในเชิงลึก) ให้กรรมการพิจารณาร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google. Classroom