ให้คำปรึกษาแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการคือคุณเอมอร ดีรัศมี


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้คำปรึกษาแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการคือคุณเอมอร ดีรัศมี ผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดจากวุ้นเห็ดเยื่อไผ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ณ ห้อง Innovation Club By GSB