โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาชมรมนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและพัฒนาศักภาพของสมาชิกผู้ประกอบการนักศึกษา


ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่

เพื่อพัฒนาชมรมนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและพัฒนาศักภาพของสมาชิกผู้ประกอบการนักศึกษา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ณ เจ้าพระยาการบัญชี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์