ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาค้าปลีก


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ได้จัดโครงการสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาค้าปลีก

ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นผู้นำและมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการประกอบการธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรมวันแรก วันที่20 กุมภาพันธ์ 2562