ให้คำปรึกษาเรื่อง การทำฉลากให้ถูกต้องตามหลักเครื่องสำอางค์ ให้กับนายนิรันดร์ ปันทะนันท์ กิจการกนกวรรณ


วันที่ 4 ธันวาคม 2562

อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ
และอาจารย์จิรศิต อินทร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ให้คำปรึกษาเรื่อง การทำฉลากให้ถูกต้องตามหลักเครื่องสำอางค์
ให้กับนายนิรันดร์ ปันทะนันท์ กิจการกนกวรรณ
ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม