ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกผลิตภัณฑ์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายจิรศิต อินทร ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกผลิตภัณฑ์

ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม