ประกาศรับสมัคร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Business incubation Challenge


ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่

        ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

และผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัคร

  •  วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการเริ่มธุรกิจ และบริการต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยผู้เชียวชาญเฉพาะทาง
  • มีพี่เลี้ยงดูแลธุรกิจ ตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะฯ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้งานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีความโดดเด่น และเกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์
  • จัดอบรมแนะนำการเขียนแผนธุรกิจประกอบด้วยการตลาด การเงินและบัญชี การผลิตและการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนธุรกิจอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
  • เป็นนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปีที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นนักวิจัย คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ประกอบการทั่วไป
  • มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ
  • มีทุนทรัพย์บางส่วนที่จะเกิดการลงทุนในธุรกิจในอนาคต

ติดต่อสมัคร

http://psrubi.psru.ac.th/

Face Book :ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.

โทร: 055-267-254

กรอกใบสมัครได้ที่  คลิกลิ้งค์

http://psrubi.000webhostapp.com/register.php