ให้คำปรึกษานางสาวนิชาภา อ่ำเพียร เจ้าของกิจการ Plant D หัวข้อเรื่องเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ


วันที่ 27 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้คำปรึกษานางสาวนิชาภา อ่ำเพียร เจ้าของกิจการ Plant D
หัวข้อเรื่องเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การตลาด และการวางรูปแบบธุรกิจ
ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม