โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs, Startup มาแล้ววววว กับการค้นหาผู้ประกอบการนวัตกรรมเข้าร่วม โครงการ “นิลมังกร” ของเมืองไทย


โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs, Startup มาแล้ววววว กับการค้นหาผู้ประกอบการนวัตกรรมเข้าร่วม โครงการ “นิลมังกร” ของเมืองไทย
หากคุณมีธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่มีความโดดเด่น มีพื้นฐานแนวคิดใช้นวัตกรรมในการพัฒนา ที่จำหน่ายออกสู่ตลาดแล้วแต่ยังมียอดขายไม่มากและยังเป็นที่รู้จักในวงแคบๆ ให้สามารถรู้จักในวงกว้างมากขึ้น
เรียนเชิญทุกท่านที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการดังมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ของที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
1. เป็น SME หรือ Startup หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise สัญชาติไทย
2. ถ้าเป็น SME หรือ Startup ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
3. ถ้าเป็น วิสาหกิจชุมชน หรือ Social enterprise ต้องแสดงรายได้ที่ผ่านมา
4. ต้องมีทีมงานในการดำเนินธุรกิจหรือทีมที่จะมาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
5. ต้องมีสินค้าหรือบริการ ที่ออกสู่ตลาดแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการแล้ว
6. สินค้าหรือบริการ ต้องมีความโดดเด่น หรือมีพื้นฐานความคิดในเรื่องนวัตกรรม
7. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563
สมัครได้ที่
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
คุณนันทัชพร บุญนาค โทรศัพท์ 083-1082541
E-mail: Psrubi31@gmail.com Facebook: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.