เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup


เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup
********************************************
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับธนาคารออมสิน(สำนักงานใหญ่) เปิดรับสมัคร “ผู้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ” ภายใต้กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ หรือทำธุรกิจ SMEs, Startup เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง
🔴สิ่งที่ท่านจะได้รับจากกองทุน
– สนับสนุนเงินทุนสูงสุดถึง 300,000 บาท
– ไม่มีค่าธรรมเนียม
– มีอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยและธนาคารออมสินช่วยให้คำปรึกษา
🔴คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ทั้งนี้ต้องมีนักศึกษาปัจจุบันอยู่ในทีม อย่างน้อย 1 คน)
2. เริ่มทำธุรกิจหรือดำเนินการธุรกิจอยู่แล้ว
3. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างน้อย 1 ท่าน (กรณียังไม่มีสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
4. มีงานวิจัยหรือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมาใช้ในธุรกิจ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
💬สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
คุณนันทัชพร บุญนาค โทรศัพท์ 083-1082541
E-mail: Psrubi31@gmail.com Facebook: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.