ให้คำปรึกษาบริษัท คารีทิส ครีเอชั่น จำกัด หัวข้อเรื่องหลักการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่


วันที่ 29 ตุลาคม 2563
อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาบริษัท คารีทิส ครีเอชั่น จำกัด หัวข้อเรื่องหลักการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการธุรกิจ การเงินและการตลาด
ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม