เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 รอบ 24 เดือน


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นางสาวณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 รอบ 24 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ Google. Classroom