ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 5 ปี คือนางสาวกัญจนา นันทรักษ์ กิจการฟาร์มเห็ดน้องหลิน


อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบรรยายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 5 ปี คือนางสาวกัญจนา นันทรักษ์ กิจการฟาร์มเห็ดน้องหลิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคิดต้นทุนต่างๆของผลิตภัณฑ์