ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 5 ปี คือนางสาวกัญจนา นันทรักษ์ กิจการฟาร์มเห็ดน้องหลิน ในหัวข้อการเขียนและการวางรูปแบบธุรกิจ (business model canvas)


อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เส็งพาณิชย์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบรรยายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 5 ปี คือนางสาวกัญจนา นันทรักษ์ กิจการฟาร์มเห็ดน้องหลิน ในหัวข้อการเขียนและการวางรูปแบบธุรกิจ (business model canvas)